Prace Naukowe AJD - Technika, Informatyka, Inżynieria Bezpieczeństwa
International Journal of Engineering and Safety Sciences    
(wcześniej: Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.
Technika, Informatyka, Inżynieria Bezpieczeństwa; ISSN 2300-5343)
                                                              (ISSN 2657-3334)

DLA AUTORÓW

Artykuły zgłoszone do Prac Naukowych Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Technika, Informatyka, Inżynieria Bezpieczeństwa powinny być przygotowane w języku polskim lub angielskim (preferowany) zgodnie z wytycznymi dla autorów.pdf

Nadesłany artykuł jest najpierw oceniany przez Redakcję i może zostać odrzucony jeżeli nie jest spójny z profilem czasopisma lub zawiera istotne niedoskonałości merytoryczne. Po wstępnym zakwalifikowaniu tekstu do druku przypisuje się mu kod indentyfikacyjny, a następnie przesyła do dwóch niezależnych recenzentów. Przypisanie recenzentów do artykułów jest poufne (tzw. double-blind review), są wybierani spoza jednostki autora oraz deklarują brak konfliktu interesów. Autor jest informowany o wyniku dokonanej recenzji, następnie ustosunkowuje się do ewentualnych uwag. Redakcja zastrzega sobie prawo do wnoszenia drobnych korekt w wersji finalnej nadesłanych prac. Procedura recenzowania artykułów jest dostosowywana do najnowszych wytycznych MNiSW.

Redakcja wdraża zapory ghostwriting oraz guest autorship. W przypaku artykułów opracowanych przez kilku autorów są oni zobowiązani do ujawnienia wkładu poszczególnych osób w powstanie opracowania oświadczenie.pdfRedakcja dokumentuje wszystkie przypadki pogwałcenia etyki w pracy naukowca i zawiadamia o takim fakcie zainteresowane instytucje.

Redakcja oczekuje wskazania źródła finansowania badań opisanych w artykule.

Przesyłając pracę do druku, autor potwierdza akceptację poniższych uregulowań:

Czasopismo jest wydawane w modelu Open Access.
Wszystkie teksty dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska (CC BY). Artykuły zamieszczone w czasopiśmie są powszechnie dostępne i można je kopiować, rozpowszechniać lub wykorzystać w dowolnym celu, pod warunkiem podania prawidłowego cytowania oryginalnego źródła.

-

Aktualne wydanie:

Tom 1

Rok 2020, Tom I