Prace Naukowe AJD - Technika, Informatyka, Inżynieria Bezpieczeństwa
International Journal of Engineering and Safety Sciences    
(wcześniej: Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.
Technika, Informatyka, Inżynieria Bezpieczeństwa; ISSN 2300-5343)
                                                              (ISSN 2657-3334)

Tom 6

Agata Tarnacka - OBOWIĄZKI PRACODAWCY PO ZAISTNIENIU WYPADKU PRZY PRACY
Artykuł.pdf

Aleksandra Zyska, Adam Pawlak, Andrzej Ślęzak - ZALETY I WADY STOSOWANIA SUBSTANCJI DODATKOWYCH DO ŻYWNOŚCI
Artykuł.pdf

Adrianna Borysiewicz, Paulina Gonera, Dominika Łęgowik, Tomasz Dembiczak, Krzysztof Gospodarek - WYKORZYSTANIE METODY PRZYROSTOWEJ W PROTOTYPOWANIU
Artykuł.pdf

Henryk Kromołowski - PROBLEMATYKA BEZPIECZEŃSTWA ZDROWOTNEGO LUDNOŚCI A WYBRANE RODZAJE UZALEŻNIEŃ O CHARAKTERZE CHEMICZNYM I PSYCHOAKTYWNYM
Artykuł.pdf

Henryk Kromołowski - ZAGROŻENIA ZDROWOTNE SPOWODOWANE CYTOSTATYKAMI A BEZPIECZEŃSTWO ZDROWOTNE PRACOWNIKÓW I PACJENTÓW W PLACÓWKACH OPIEKI MEDYCZNEJ
Artykuł.pdf

Marcin Hibner - POLSKI INDEKS RYNKU WĘGLA
Artykuł.pdf

Karolina Grabowska, Jarosław Krzywański, Mariusz Basiak, Dawid Kręciwilk- WYMAGANIA PRAWNE OCHRONY PRZECIWWYBUCHOWEJ PRZY PRACY Z SUBSTANCJAMI CHEMICZNYMI
Artykuł.pdf

Renata Musielińska, Jerzy Kwapuliński, Jolanta Kowol, Marek Asman, Ewa Nogaj, Anna Szady - ROLA ZJAWISKA WTÓRNEGO PYLENIA NA TERENIE SEMIREKREACYJNYM W NARAŻENIU LUDNOŚCI ZWIĄZKAMI NI, FE, CU I ZN
Artykuł.pdf

Renata Musielińska, Jerzy Kwapuliński, Jolanta Kowol, Marek Asman - KONTAMINACJA W PRZYZIEMNEJ WARSTWIE POWIETRZA W ZAWOI W ASPEKCIE POSZUKIWANIA OBSZARÓW ODNIESIENIA
Artykuł.pdf

Magdalena Kocyba - BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGICZNE UŻYTKOWANIA WYBRANYCH URZĄDZEŃ GRZEWCZYCH MAŁEJ MOCY
Artykuł.pdf

Jacek Łukasz Wilk-Jakubowski - WYBRANE ASPEKTY BADAŃ SYMULACYJNYCH STRAT W RZECZYWISTYCH ŁĄCZACH SATELITARNYCH
Artykuł.pdf

Gabriela Hajduga, Agnieszka Generowicz - OCENA WYBRANYCH ELEMENTÓW REALIZACJI DYREKTYWY ŚCIEKOWEJ ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
Artykuł.pdf

Gabriela Hajduga, Jarosław Bajer - ANALYSIS OF FAILURE OF THE WATER NETWORK FOR A SMALL COMMUNITIES IN THE YEARS 2007–2012
Artykuł.pdf

Krzysztof Gawkowski - WPŁYWY NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH NA ZDROWIE I JAKOŚĆ ŻYCIA CZŁOWIEKA
Artykuł.pdf

Roman Szostek, Karol Szostek - TRANSFORMACJE CZASU ORAZ WSPÓŁRZĘDNYCH POŁOŻENIA W KINEMATYKACH Z UNIWERSALNYM UKŁADEM ODNIESIENIA
Artykuł.pdf

Justyna Muweis - SPACE DEBRIS AND THE MAINTENANCE OF SECURITY IN THE ORBITAL SPACE
Artykuł.pdf

Adam Gnatowski, Kamil Mirek - THE REVIEW OF TECHNOLOGIES AND MACHINES DESTINED FOR RECYCLING OF POLYMER COMPOSITES
Artykuł.pdf

Paweł Smolnik - SKUTKI ZAGROŻEŃ W TRANSPORCIE DROGOWYM MATERIAŁÓW NIEBEZPIECZNYCH
Artykuł.pdf

Monika Zajemska, Dorota Musiał, Korneliusz Łukasiak, Damian Hajdas, Piotr Placek - ANALIZA WYBRANYCH GATUNKÓW DRZEWOSTANU POD KĄTEM ZAGROŻENIA POŻAROWEGO
Artykuł.pdf

Małgorzata Okrasa - SYSTEMY LOKALIZACJI W CZASIE RZECZYWISTYM JAKO NARZĘDZIE WSPOMAGANIA EWAKUACJI
Artykuł.pdf

Adrian Barasiński, Paweł Czaja, Dariusz Polak - OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA I PRZECIWPORAŻENIOWA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH
Artykuł.pdf

Anna Skład - PROCESY ZARZĄDCZE W SYSTEMIE ZARZĄDZANIA BHP A POZIOM BEZPIECZEŃSTWA W PRZEDSIĘBIORSTWIE
Artykuł.pdf

Arkadiusz Kamiński, Paweł Koziczyński - ZINTEGROWANE PODEJŚCIE DO ZAGADNIEŃ ŚRODOWISKOWYCH – PRZEPISY PRAWNE A PRODUKCJA RAFINERYJNO-PETROCHEMICZNA
Artykuł.pdf

Wioletta Maria Bajdur, Magdalena Roman, Mateusz Maj - ANALIZA I WPŁYW ZAGROŻEŃ CHEMICZNYCH NA ŚRODOWISKO I ZDROWIE PRACOWNIKÓW STRAŻY POŻARNEJ
Artykuł.pdf

Wojciech Dłubacz, Jerzy Duda - WYKORZYSTANIE WŁASNYCH ZASOBÓW OBLICZENIOWYCH PRZEDSIĘBIORSTWA W PROCESIE PLANOWANIA PRODUKCJI
Artykuł.pdf

Damian Hajdas - ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM POŻAROWYM W PLACÓWKACH OPIEKI ZDROWOTNEJ NA PRZYKŁADZIE WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. NMP W CZĘSTOCHOWIE
Artykuł.pdf

Tomasz Prauzner, Sebastian Kostrzewa - ANALIZA PORÓWNAWCZA WYNIKÓW BADAŃ OPARTYCH NA SYMULACJI POŻARU W PROGRAMIE PYROSIM
Artykuł.pdf

Tomasz Prauzner, Jarosław Krzywański, Marcin Sosnowski, Karolina Grabowska, Anna Żyłka, Anna Kułakowska - NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNE SYSTEMÓW CHŁODNICZYCH, JAKO PRZYKŁAD RACJONALIZACJI UŻYTKOWANIA ENERGII, BEZPIECZEŃSTWA EKSPLOATACJI I OCHRONY ŚRODOWISKA
Artykuł.pdf

Tomasz Prauzner, Kinga Olszewska - KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO ZA POMOCĄ PROGRAMU STER
Artykuł.pdf

Henryk Noga, Zbigniew Małodobry, Joanna Jarczak - CYBERPRZESTRZEŃ WSPÓŁCZESNYM MIEJSCEM PRZESTĘPSTWA
Artykuł.pdf

Joanna Jarczak, Henryk Noga, Zbigniew Małodobry - STRES JAKO ZAGROŻENIE PSYCHOSPOŁECZNE W PRACY POLICJANTA
Artykuł.pdf

Szymon Berski, Dorota Wojtyto - ZASTOSOWANIE WOLNEGO OPROGRAMOWANIA DO ADMINISTROWANIA DANYMI PRZESTRZENNYMI W ZARZĄDZANIU KRYZYSOWYM
Artykuł.pdf

Jolanta Wilsz - ZACHOWANIA JEDNOSTKI W SYTUACJACH ZAGROŻENIA W KONTEKŚCIE DOZNAWANYCH EMOCJI – UJĘCIE CYBERNETYCZNE
Artykuł.pdf

Dariusz Rydz, Michał Pałęga, Dorota Wojtyto - ANALIZA SZKODLIWOŚCI PROCESU TECHNOLOGICZNEGO
Artykuł.pdf

Agnieszka Bąbelewska, Renata Musielińska, Wojciech Ciesielski - BIOINDYKACYJNA OCENA STOPNIA ZAGROŻENIA METALAMI CIĘŻKIMI ZBIOROWISK LEŚNYCH ZAŁĘCZAŃSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO PRZY WYKORZYSTANIU ZDOLNOŚCI KUMULACJI PLECH POROSTU HYPOGYMNIA PHYSODES L.
Artykuł.pdf

Andrzej Pieczywok, Zbigniew Dziamski, Małgorzata Schneider, Waldemar Nowosielski - KSZTAŁTOWANIE POCZUCIA BEZPIECZEŃSTWA MŁODYCH MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA PRZYKŁADZIE OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH
Artykuł.pdf

Marcin Jasiński - BEZPIECZEŃSTWO STOSOWANIA NANOMATERIAŁÓW
Artykuł.pdf

Radomir Ščurek, Marek Hütter, Věra Holubová - IMPROVISED CHARGES PLACED ON UNMANNED AIRCRAFT
Artykuł.pdf

Marcin Krause - ANALIZA WYMAGAŃ PRAWNYCH DOTYCZĄCYCH BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY W RATOWNICTWIE GÓRNICZYM
Artykuł.pdf

Mikhail Selianinau - A PROBABILISTIC APPROACH TO CLASSIFICATION OF DIGITAL FACE IMAGES
Artykuł.pdf

Marlena Krakowiak, Teresa Bajor - WSPÓŁCZESNE ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z UŻYTKOWANIEM SIECI
Artykuł.pdf

Renata Musielińska, Agnieszka Bąbelewska, Wojciech Ciesielski - OCENA STOPNIA ZAGROŻENIA FE, MN, ZN I CU BORÓWKI CZERNICY (VACCINIUM MYRTILLUS L.) NA TERENIE ZAŁĘCZAŃSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO
Artykuł.pdf

Michał Pałęga, Dariusz Rydz - IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ I ANALIZA POZIOMU WYPADKOWOŚCI NA STANOWISKU PRACY STRAŻAKA
Artykuł.pdf

Adrian Barasiński, Paweł Czaja , Michał Gąsiewski - PRĄD ELEKTRYCZNY ZAGROŻENIEM DLA STRAŻAKÓW
Artykuł.pdf

Maja Taraszkiewicz-Łyda - ORGANIZACJA I FUNKCJONOWANIE SYSTEMU OSTRZEGANIA I ALARMOWANIA LUDNOŚCI PRZED ZAGROŻENIAMI NA PRZYKŁADZIE MIASTA GLIWIC
Artykuł.pdf

Teresa Bajor, Marlena Krakowiak - ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE A BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI
Artykuł.pdf

Dorota Wojtyto - THE ROLE AND TASKS OF EMPLOYEES IN DEVELOPING THE RISK MANAGEMENT PROCESS IN THE CONTEXT OF CRISIS MANAGEMENT IN SELF-GOVERNMENT ADMINISTRATION INSTITUTIONS
Artykuł.pdf

Dorota Wojtyto, Szymon Berski, Dariusz Rydz - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE W KONTEKŚCIE OCENY PRZEBIEGU PROCESU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ
Artykuł.pdf

Magdalena Kocyba, Marcin Glinka - ZATRUCIA TLENKIEM WĘGLA - STATYSTYKI W OSTATNIM 5-LECIU
Artykuł.pdf

Wioletta Maria Bajdur, Tomasz Polak, Monika Kula, Błażej Mielczarek - ANALIZA ZAGROŻEŃ ŚRODOWISKOWYCH W FIRMIE PRODUKUJĄCEJ SKLEJKĘ PROFILOWANĄ
Artykuł.pdf

Wioletta Maria Bajdur, Tomasz Polak, Monika Kula, Marcin Stefaniak - ANALIZA ZAGROŻEŃ ŚRODOWISKA PRACY Z WYKORZYSTANIEM OBRABIAREK CNC
Artykuł.pdf

Bogna Konodyba-Rorat - KULTURA BEZPIECZEŃSTWA JAKO ELEMENT BUDOWANIA WIZERUNKU „BEZPIECZNEGO” PRZEDSIĘBIORSTWA
Artykuł.pdf

Justyna Żywiołek - ANALYSIS OF THE OCCURENCE OF INCIDENTAL EVENTS ON THE SCOPE OF INFORMATION SECURITY IN A PRODUCTION ENTERPRISE
Artykuł.pdf

Justyna Żywiołek - CYBERSLACKING AND ANONYMITY IN THE NETWORK OF EMPLOYEES OF MANUFACTURING ENTERPRISES
Artykuł.pdf

Jacek Sztyler, Tomasz Girek, Igor Jatulewicz, Damian Kulawik, Katarzyna Ciesielska, Beata Girek, Agnieszka Folentarska, Wojciech Ciesielski - WPŁYW PRZECHOWYWANIA NA ZAWARTOŚĆ WITAMIN ORAZ SUBSTANCJI ODŻYWCZYCH W SUPLEMENTOWANYCH SAŁATKACH WARZYWNYCH
Artykuł.pdf

Aleksandra Zyska, Weronika Gawrys, Andrzej Ślęzak - WPŁYW TOKSYN PRZEMYSŁOWYCH I SUBSTANCJI SZKODLIWYCH NA ORGANIZM CZŁOWIEKA
Artykuł.pdf

Joanna Błaszczyk, Grażyna Grabowska, Marzena Fejdyś - OPTYMALIZACJA PROCEDUR, DYSLOKACJI BAZ I DOSKONALENIA ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH SPRZĘTU STOSOWANEGO PRZEZ POLSKIE SŁUŻBY RATOWNICZE W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA ZAGROŻENIOM NATURALNYM ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM POWODZI (RĘKAWY PRZECIWPOWODZIOWE)
Artykuł.pdf

Joanna Świątek-Prokop, Aneta Majchrowska - OCENA SKUTECZNOŚCI NAUCZANIA O BEZPIECZEŃSTWIE NA RÓŻNYCH POZIOMACH NAUCZANIA
Artykuł.pdf

Jozef Meteňko, Milan Marcinek - HYDRAULIC RESCUE EQUIPMENT FOR FIREFIGHTERS
Artykuł.pdf

-

Aktualne wydanie:

Tom 1

Rok 2020, Tom I